Statut

PALEOLIT jest grupą formacyjno-modlitewną absolwentów Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów w Poznaniu.

Celem PALEOLITU jest utrzymanie i pogłębienie wspólnoty osób wywodzących się z D.A. Grupa dąży do realizacji tych celów poprzez modlitwę, formację i działanie. Jest związana z klasztorem oo. Dominikanów, korzysta z opieki duszpasterskiej Ojców i włącza się w ich działania apostolskie. Jej początek datuje się na 16 października 1997 r.


I. Formy działania:

a) modlitwa:

 • wspólna Eucharystia raz w miesiącu
 • comiesięczne spotkania w małych grupach
 • modlitwa wzajemna członków grupy
 • rekolekcje i dni skupienia

b) formacja:

 • pogłębianie wiedzy i świadomości religijnej
 • codzienna lektura cytatu z Pisma św.
 • spotkania stanowe dla mężczyzn/kobiet
 • dzielenie się doświadczeniami wiary przeżywanej na co dzień

c) aktywność:

 • Jarmark św. Jacka mający na celu zbiórkę funduszy na cele charytatywne oraz tworzenie kultury chrześcijańskiej
 • członkowie PALEOLITU włączają się indywidualnie w działania Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Rodzin (Lednica, Jamna, Hermanice, „Kochajmy dzieci” i inne)


II. Członkowie PALEOLITU

Członkowie grupy to absolwenci Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów oraz ich przyjaciele, którzy zdecydowali się przestrzegać reguł wspólnego trwania grupy i zadeklarowali przynależność do wspólnoty.

Zasadniczo należą do niej osoby pracujące.

Deklaracja przynależności do wspólnoty Paleolit:

Deklaruję w roku 2009/2010 uczestnictwo w życiu wspólnoty formacyjno ? modlitewnej PALEOLIT.

Chcę żyć zgodnie z chrześcijańskimi zasadami i nauczaniem Kościoła, dążyć do świętości, modlić się i działać razem z Paleolitem.

1. Uczestnicy zobowiązani są do:

 • brania udziału w spotkaniach Paleolitu -uczestnictwo we wspólnotowych Eucharystiach, spotkaniach w małych grupach, dniach skupienia, spotkaniach stanowych i rekolekcjach letnich,
 • przestrzegania Statutu,
 • aktywnego włączania się w działania grupy, szczególnie w przygotowanie i przeprowadzenie Jarmarku św. Jacka,
 • płacenia składki pieniężnej,
 • przygotowywania się do spotkań i brania na siebie odpowiedzialności za ich prowadzenie.
 • uczestnictwa w wyborach Koordynatorów PALEOLITU. Czynne prawo wyborcze nabywa się wraz z przystąpieniem do Paleolitu, natomiast bierne po okresie 1 roku przynależności,
 • wnoszenia propozycji, pomysłów i inicjatyw dotyczących życia grupy,
 • zapraszania swoich gości.

2. Uczestnicy mają prawo do:

PALEOLIT z radością przyjmuje nowe osoby według następujących zasad:

 • osoby te zostaną przyprowadzone i przedstawione przez członka grupy oraz zapoznane z zasadami działania PALEOLITU
 • nowe osoby zapraszane są na comiesięczną Mszę Świętą
 • przez min. pół roku będą uczestniczyły w działaniach formacyjno-modlitewnych PALEOLITU, bez prawa głosu przy podejmowaniu decyzji
 • wyrażą wolę przystąpienia do grupy i zobowiążą się przestrzegać jej reguł

Nowi członkowie, o ile grupa nie wyrazi sprzeciwu co do ich przyjęcia, mogą przystąpić do PALEOLITU podczas uroczystej Mszy Świętej inaugurującej nowy rok działania grupy. Zewnętrznym wyrazem przystąpienia do PALEOLITU jest złożenie deklaracji


III. Koordynatorzy

PALEOLIT wybiera trzech Koordynatorów na okres jednego roku. Kandydatów może zgłosić każdy członek grupy w trybie wcześniej ustalonym. Wybory są powszechne i tajne, a wszystkie głosy są równe. Co roku skład osobowy zespołu Koordynatorów musi się zmienić co najmniej w 1/3, tzn. musi wejść do niego 1 nowa osoba. Koordynatorzy wyłaniają spośród członków PALEOLITU skarbnika i sekretarza.

Koordynatorzy:

 • organizują grupę i jej wspólne działania
 • planują miejsca i tematykę spotkań
 • znajdują osoby przygotowujące spotkania
 • czuwają nad przebiegiem spotkań
 • koordynują funkcjonowanie małych grup we współpracy z ich szefami. Spotykają się z szefami małych grup w celu omówienia programu i spraw bieżących.
 • planują terminy, miejsce i program rekolekcji oraz dni skupienia
 • planują spotkania ze specjalnymi gośćmi
 • dbają o finanse grupy
 • przynajmniej raz w roku lub na wniosek minimum 10 osób zwołują kapitułę wyborczą
 • reprezentują PALEOLIT na zewnątrz


IV. Spotkania PALEOLITU odbywają się według rocznego harmonogramu ustalanego przez Koordynatorów Wspólnoty oraz małych grup.

Poniżej pliki do pobrania w formacie doc. :

Deklaracja Członkowska Paleolit 2012/2013

Deklaracja Sympatyka Paleolit 2012/2013

Deklaracje Odpowiedzialnosci 2012/2013